Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

do uzupełnienia

I. Prawne zabezpieczenia ekspozycji kredytowych

1.Stosowane w praktyce zabezpieczenia wierzytelności

a) pojęcie zabezpieczenia – ich rola, istota przyjmowania zabezpieczeń
b) zasada akcesoryjności zabezpieczeń i jej konsekwencje
c) problem „nadzabezpieczenia”
d) wyjątki od zasady akcesoryjności zabezpieczeń

2.Wpływ braku BTE na skuteczność zabezpieczeń

a) jak wykorzystać uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do odpierania zarzutów dotyczących stosowania nowych zabezpieczeń?
b) co zamiast BTE?
c) akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji – alternatywa wobec braku BTEtreść aktu notarialnego

• obowiązek wierzyciela jako niezbędny element akt notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji
• zasady nadawania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności
• koszty postępowania klauzulowego

3. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności

a) zasady prawidłowego doboru zabezpieczenia
b) podział prawnych zabezpieczeń wierzytelności
c) ocena ryzyka towarzyszącego poszczególnym rodzajom zabezpieczeń
d) koszty ustanowienia i egzekwowania poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
e) wpływ zmiany umowy kredytowej w czasie trwania umowy (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczeń (omówienie najczęstszych błędów banków)

4. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu ustanawiającego i przyjmującego zabezpieczenie

a) zasady ustalania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie ustanawiania zabezpieczeń
b) problem oznaczenia dłużnika i składania podpisów
c) zasady składania oświadczeń woli przez pełnomocników i prokurentów
d) wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na ustanawianie i egzekwowanie zabezpieczeń
e) wskazanie najczęstszych błędów i ich wpływu na ważność i skuteczność poszczególnych zabezpieczeń

5. Zabezpieczenia osobiste

A. Weksel

a) ustawowe elementy weksla in blanco istotne dla ważności weksla
b) porozumienie wekslowe (deklaracja do weksla in blanco):

• charakter prawny porozumienia
• forma porozumienia
• treść porozumienia wekslowego
• wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem
• konsekwencje prawne

c) charakterystyka zarzutów wekslowych przysługujących dłużnikowi wekslowemu:

• zarzuty obiektywne, np. braku zdolności i legitymacji wekslowej, nieważności weksla, przedawnienia
• zarzuty subiektywne, np. podpisu z grzeczności, związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla

d) postępowanie z wekslem po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności – zasady działania banku

B. Przelew wierzytelności (cesja)

a) pojęcie i rodzaje
b) umowa cesji
c) zasady zawiadamiania dłużnika

C. Przystąpienie do długu

D. Gwarancja bankowa

a) pojęcie
b) treść gwarancji bankowej
c) zasady egzekucji

6. Zabezpieczenia rzeczowe

A. Przewłaszczenie na zabezpieczenie:

a) analiza umowy przewłaszczenia
b) zasady prowadzenia windykacji – ryzyka i koszty

B. Zastaw i zastaw rejestrowy

a) pojęcie i podstawowe różnice obu zabezpieczeń
b) kolejność zaspokajania wierzycieli
c) zasady składania wniosku o wpis prawa do rejestru zastawów i jego koszty
d) zasady zaspokajania się wierzyciela z przedmiotu zastawu

C. Hipoteka

a) ustanowienie hipoteki – regulacja prawa bankowego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
b) przedmiot hipoteki
c) rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
d) księgi wieczyste, postępowanie wieczysto-księgowe
e) oddalenia i odrzucenia wniosków o wpis – najczęstsze przyczyny i sposób postępowania banku w takim przypadku
f) zasady zabezpieczania wielu wierzytelności (umowy ramowe, wierzytelności przyszłe, wierzytelności w różnych walutach)
g) zmiana treści wierzytelności a zmiana treści hipoteki
h) pierwotne i wtórne nadzabezpieczenie – roszczenia do wierzyciela hipotecznego
i) dysponowanie opróżnionym miejscem hipotecznym
j) administrator hipoteki
k) wygaśnięcie i wykreślenie hipoteki
l) dochodzenie i zaspokojenie roszczeń banku z ustanowionego zabezpieczenia:

• w toku egzekucji syngularnej
• w postępowaniu upadłościowym
• koszty

m) Rekomendacje Rady Prawa Bankowego w zakresie stosowania przepisów o hipotece

7. Restrukturyzacja zadłużenia (ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw):

a) obowiązkowe informowanie kredytobiorców opóźniających się ze spłatą raty
o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację (art. 75c)
b) tryb prowadzenia restrukturyzacji
c) koszty restrukturyzacji
d) restrukturyzacja jako możliwość dodatkowego zabezpieczenia kredytu

• nowe regulacje dotyczące odsetek
• odsetki maksymalne
• odsetki maksymalne za opóźnienie
• charakter prawny przepisów dotyczących maksymalnych odsetek
• skutki naliczenia odsetek przewyższających odsetki maksymalne

II. Zabezpieczenia w kontekście restrukturyzacji/upadłości – z uwzględnieniem zmiany prawa od 1 stycznia 2016 r.

1. Prawo restrukturyzacyjne – nowa szansa dla dłużnika i wierzyciela:

a) zakres podmiotowy ustawy
b) zdolność restrukturyzacyjna a zdolność upadłościowa
c) zakres przedmiotowy ustawy – rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
d) podstawowe zasady postępowania restrukturyzacyjnego
e) podstawy otwarcia postępowania
f) plan restrukturyzacyjny – rola doradcy restrukturyzacyjnego
g) ochrona wierzycieli w postępowaniu
h) prawa i obowiązki wierzycieli:

• spis wierzytelności
• zgromadzenie wierzycieli
• rada wierzycieli
• realny wpływ na wybór syndyka/zarządcy

i) korzyści i zagrożenia postępowań restrukturyzacyjnych dla wierzycieli
j) Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości jako źródło wiedzy o dłużnikach

III. Prawo upadłościowe po zmianach

1. Prawo upadłościowe po zmianach – podstawowe założenia
2. Podstawy ogłoszenia upadłości – dotychczasowa i nowa definicja niewypłacalności
3. „Ubóstwo masy” jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości
4. Zdolność upadłościowa po zmianach
5. Nowe skutki ogłoszenia upadłości
6. Oddłużenie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
7. Zmiany w przebiegu postępowania upadłościowego – uproszenie i przyspieszenie procedury
8. Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
9. Prawa i obowiązki wierzycieli:

a) spis wierzytelności
b) zgromadzenie wierzycieli
c) rada wierzycieli
d) realny wpływ na wybór syndyka/zarządcy

10. Korzyści i zagrożenia dla wierzycieli
11. Zasady dochodzenia roszczeń z wierzytelności zabezpieczonych osobiście i rzeczowo

Szkolenie skierowane jest do:

  1. pracowników departamentów windykacji
  2. pracowników departamentów restrukturyzacji
  3. pracowników departamentów prawnych
  4. radców prawnych

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2