Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W PORTALU ISBP.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu ISPB.PL.
 2. Użytym w Regulaminie pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem ISPB.PL,
  2. Regulamin – niniejszy dokument,
  3. Administrator – łącznie Anna Krzyczkowska oraz Aldona Sosnowska, które wspólnie prowadzą spółkę cywilną pod nazwą INSTYTUT SZKOLEŃ PRAWA BANKOWEGO S.C. ANNA KRZYCZKOWSKA, ALDONA SOSNOWSKA (NIP: 1251564574,
  4. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Szkoleniu, która nabyła dla siebie prawo do uczestnictwa w nim jako Klient, lub też osoba dla której prawo do nabył inny podmiot będący Klientem,
  5. Klient – osoba fizyczna (prowadząca lub nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zawiera umowę z Administratorem za pośrednictwem Portalu,
  6. Aplikacja – program komputerowy Zoom służący do dwustronnego przekazu obrazu i dźwięku, używany w celu prowadzenia Szkoleń w formie on-line,
  7. Newsletter – oznacza nieodpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną świadczona przez Administratora, polegająca na cyklicznej wysyłce za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o charakterze handlowym, dotyczących promocji, Szkoleń oraz innych produktów oferowanych przez Administratora,
  8. Szkolenie – odbywający się w formie stacjonarnej lub online zajęcia edukacyjne,
  9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  10. Przedsiębiorca-Konsument – Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który zawiera z Administratorem umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, która jednak nie ma dla niego charakteru zawodowego,
  11. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą
  12. Treści Cyfrowe – treści tekstowe i wizualne udostępniane w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu w sposób inny niż na fizycznym nośniku, w szczególności artykuły dostępne w Portalu oraz wydania online MBP
  13. MBP – miesięcznik Monitor Prawa Bankowego wydawany przez Administratora
  14. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną ułatwiająca dokonywanie zakupów w Portalu, a także umożliwiająca dostęp do Treści Cyfrowych dostępnych dla Klienta w Portalu na podstawie odrębnej umowy.
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
  1. adres korespondencyjny: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, ul. Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin
  2. adres poczty elektronicznej: ispb@ispb.pl
 2. Adminsitrator będzie używał następujących sposobów komunikowania się z Klientem:
  1. poczta elektroniczna,
  2. komunikaty w Portalu,
  3. Aplikacja.
 1. Informacje znajdujące się w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

§ 2. Ogólne warunki korzystania z Portalu i zawierania umów

 1. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie urządzenia komputerowego (w tym także tabletu lub smartfona), posiadającego łączność z Internetem oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 2. Korzystanie z Portalu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod Administratora przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Klientów danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Klientami a Administratorem. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, Administrator stosuje różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Administratorem a Klientem (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Klientom zweryfikować, czy strona którą odwiedzają na pewno jest stroną Portalu. Klientom zaleca się podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo, a w szczególności:
  1. każdorazowe, uważne weryfikowanie czy strona na której się znajdują, na pewno jest Portalem (w szczególności, czy nie ma literówek w adresie oraz czy znajduje się przy nim symbol zielonej kłódki),
  2. korzystanie z Portalu wyłącznie na urządzeniach komputerowych zabezpieczonych programem antywirusowym oraz firwallem,
  3. unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci Wifi,
 1. Klientowi zabrania się dostarczania do Portalu treści bezprawnych oraz podejmowanie działań destabilizujących jego działanie lub utrudniające korzystanie z Portalu innym Klientom. W przypadku naruszenia tego zakazu, Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu.
 2. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna, może ona zawierać umowy za pośrednictwem Portalu wyłącznie, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, umowę w jej imieniu za pośrednictwem Portalu może zawrzeć osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie ustawy, lub taka, której udzielono do tego pełnomocnictwa. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do uprawnienia do reprezentacji osoby działającej za Klienta, Administrator może zażądać udokumentowania umocowania do reprezentowania Klienta.

§ 3. Usługa newslettera

 1. Administrator udostępnia usługę Newslettera.
 2. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest wyrażenie odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 3. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora lub kliknięcie w link rezygnacyjny znajdujący się w wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera.
 4. Administrator może przyznawać osobom otrzymującym Newsletter dodatkowe zniżki i inne przywileje w Portalu, jak również w dowolnym momencie je zmieniać lub odwoływać, informując o tym subskrybentów, których one obowiązują.

§ 4. Usługa Konta

 1. Administrator udostępnia usługę Konta.
 2. Dostęp do Konta następuje za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła zdefiniowanych przez Klienta.
 3. Usługa Konta jest niezbędna do korzystania z odpłatnych Treści Cyfrowych.
 4. Usunięcie Konta możliwe jest w każdej chwili przez dokonanie stosownej dyspozycji w jego ustawieniach. Usunięcie Konta nie skutkuje rozwiązaniem odpłatnych umów zawartych za pośrednictwem Portalu.

§ 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Portalu

 1. Zakupu w Portalu dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na karcie produktu lub przy jego podglądzie. Po wybraniu wszystkich produktów, Klient przechodzi do podsumowania zakupów, klikając w prawym górnym rogu Portalu ikonę koszyka zakupowego. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji produktów znajdujących się w „koszyku”, Klient po naciśnięciu przycisku „przejdź do płatności” wypełnia dane osobowe niezbędne do jego realizacji, wystawienia faktury oraz określenia osób uprawnionych do udziału w Szkoleniu (jeśli zamówienie dotyczy Szkolenia), wybiera metodę płatności, a następnie zatwierdza zamówienie przyciskiem „kupuję i płacę”.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania jego potwierdzenia na podany adres e-mail.

§ 6. Płatności

 1. Wynagrodzenie należne Administratorowi na podstawie Regulaminu płatne jest w całości z góry, a jego uiszczenie jest warunkiem wykonania usług lub dostarczenia treści lub towarów.
 2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem szybkich przelewów online poprzez usługę Przelewy24 dostarczana przez PayPro S.A. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), umożliwiającą m.in. płatności szybkimi przelewami, kartami płatniczymi oraz BLIK zaś w przypadku Szkoleń – dodatkowo za pośrednictwem przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma wystawionej przez Administratora.
 3. W przypadku nieuiszczenia płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (nie później jednak niż 2 dni przed terminem Szkolenia, jeśli zakupiono Szkolenie) lub też, uprawnia Administratora do anulowania zamówienia
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

§ 7. Prenumeraty MBP

 1. Administrator udostępnia odpłatną usługę rocznej prenumeraty MBP polegającą na udostępnianiu 11 kolejnych wydań MBP w formie drukowanej, w formie Treści Cyfrowych lub w obu tych formach, a także prenumeraty w formie Treści Cyfrowych z jednoczesnym udostępnianiem w takiej samej formie 11 poprzednich wydań (tzw. archiwum online), w zależności od rodzaju prenumeraty zamówionego przez Klienta.
 2. W przypadku prenumeraty w formie drukowanej, kolejne wydania MBP dostarczane są do 25 dnia miesiąca (z wyłączeniem sierpnia) za pośrednictwem przesyłki Pocztą Polską i jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pierwszym wydaniem MBP udostępnianym Klientowi, jest numer właściwy dla miesiąca, w którym dokonano zamówienia Prenumeraty, bez względu na dzień miesiąca, w którym to nastąpiło.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy dot. usługi prenumeraty MBP przed upływem czasu na jaki została zawarta, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Administrator ma prawo odstąpić od Umowy dotyczącej prenumeraty MBP w formie drukowanej w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia, jeśli wskazany przez Klienta adres dostawy powoduje, iż doręczanie poszczególnych wydań MBP byłoby dla Administratora znacząco utrudnione, w tym także ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty. Administrator dokonuje odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, Administrator zwraca Klientowi całość wpłaconego z tytułu tejże prenumeraty wynagrodzenia.

§ 8. Szczegółowe warunki dotyczące Treści Cyfrowych

 1. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od dokonania zapłaty za nie.
 2. W celu uzyskiwania dostępu do Treści Cyfrowych za pośrednictwem Portalu, Klient musi spełniać wymogi sprzętowe zgodnie z 2 ust. 1, a ponadto posiadać zainstalowany program do odczytu plików PDF.
 3. Treści Cyfrowe posiadają następujące zabezpieczenia:
  1. Treści Cyfrowe dostępne na Portalu, za pośrednictwem Konta, zabezpieczone są przed kopiowaniem, poprzez uniemożliwienie zaznaczenia i skopiowania tekstu,
  2. na pliki PDF zawierające Treści Cyfrowe, na każdej stronie nanoszone są informacje o dacie zakupu, adresie e-mail Klienta oraz jego imieniu i nazwisku lub nazwie,
  3. Portal uniemożliwia zalogowanie się do Konta przez więcej niż jedną osobę jednocześnie, zaś w przypadku podjęcia takiej próby, Portal automatycznie wylogowuje Klienta z Konta, na którym logowanie nastąpiło wcześniej.

§ 9. Szczegółowe warunki dotyczące Szkoleń

 1. W trakcie procesu zakupu Szkolenia w Portalu, Klient w formularzu zakupowym wskazuje dane Uczestników, na rzecz których nabywa prawo do uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. W przypadku Szkolenia online, na adres e-mail Uczestnika podany przez Klienta, Administrator przesyła link do rejestracji na Szkolenie. Po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzymuje bezpośredni link do uczestnictwa w Szkoleniu, powodujący uruchomienie Aplikacji. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego wejścia w link i postępowania zgodnie z komunikatami Aplikacji.
 3. Uczestnik na szkoleniu offline potwierdza uczestnictwo poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. W przypadku powzięcia wątpliwości co do uprawnienia danej osoby do uczestnictwa w Szkoleniu, Administrator ma prawo żądać od niej dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Uczestnik Szkolenia online zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt urządzenia komputerowego wyposażonego w dostęp do Internetu, kamerę internetową oraz mikrofon, a także do posiadania darmowej wersji aplikacji Zoom, posiadania w niej konta użytkownika i spełniania wszystkich właściwych dla niej wymagań technicznych wskazanych pod adresem: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux.
 5. W przypadku Szkolenia offline, w cenie szkolenia każdemu Uczestnikowi przysługuje lunch oraz przerwa kawowa.
 6. Uczestnik Szkolenia online zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych prowadzącego Szkolenie. Zakazuje mu się naruszania porządku Szkolenia w szczególności poprzez:
  1. używanie wulgarnego słownictwa za pomocą mikrofonu lub formie czatu,
  2. przerywanie wypowiedzi prowadzącego lub innych Uczestników,
  3. pokazywanie za pomocą kamery lub w trybie udostępniania ekranu treści niestosownych lub niezwiązanych z tematyką Szkolenia,
  4. publikowanie w jakiejkolwiek formie treści niezwiązanych z tematyką Szkolenia w taki sposób, iż są widoczne dla Prowadzącego lub innych Uczestników.
 1. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 6, po bezskutecznym ustnym upomnieniu, prowadzący Szkolenie ma prawo, wedle swojego wyboru, usunąć Uczestnika z zajęć w Aplikacji lub wyłączyć mu mikrofon lub kamerę.
 2. Uczestnik Szkolenia offline zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych prowadzącego Szkolenie. Zakazuje mu się naruszania porządku Szkolenia w szczególności poprzez:
  1. przerywanie wypowiedzi prowadzącego lub innych Uczestników bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego Szkolenie,
  2. prowadzenia na sali szkoleniowej rozmów za pośrednictwem telefonu komórkowego lub komputera.
 3. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 8 po bezskutecznym ustnym upomnieniu, prowadzący Szkolenie ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Szkoleniu.
 4. Wykluczenie Uczestnika na podstawie Regulaminu lub brak uczestnictwa z przyczyn innych niż dotyczące Administratora, nie uchybia prawu Administratora do wynagrodzenia.
 5. Klient ponosi konsekwencje naruszenia Regulaminu przez Uczestników, na rzecz których nabył on prawo do uczestnictwa w Szkoleniu.
 6. Administrator ma prawo do zmiany terminu, miejsca lub osoby prowadzącej Szkolenie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie informuje Klientów oraz Uczestników.
 7. W przypadku zmiany terminu Szkolenia lub miejsca w taki sposób, iż odbywać się będzie ono w innej miejscowości, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, jednak nie później niż na 3 dni przed nowym terminem Szkolenia, zaś zapłacona kwota jest mu niezwłocznie zwracana.

§ 10. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ma obowiązek dostarczenia zamówionych Treści Cyfrowych oraz Szkolenia bez wad i zgodnych z zawartą umową.
 2. W najszerszym możliwym zakresie wynikających z przepisów prawa, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za skutki korzystania ze Szkoleń oraz Treści Cyfrowych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Treści Cyfrowych lub Szkoleń z powodu niespełnienia warunków technicznych, jeśli prawidłowo poinformował o nich Klienta przed zawarciem umowy lub gdy poinformował Klienta o ich zmianie w rozsądnym terminie umożliwiającym dostosowanie się do tejże zmiany.

§ 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu danych kontaktowych, o których mowa w § 1 ust. 3. Konsument może posłużyć się wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 5. W terminie 14 dni Klient ma obowiązek dokonania zwrotu rzeczy, które w wykonaniu Umowy otrzymał od Administratora.
 6. Administrator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu, jakim zapłaty dokonał Konsument. Może się jednak wstrzymać do czasu dokonania przez Klienta zwrotu w myśl ust. 5 lub przesłania dowodu dokonania takiego zwrotu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od Umowy, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 12. Ochrona własności intelektualnej

 1. Treści zawarte w Portalu, Treści Cyfrowe oraz treści prezentowane w ramach Szkolenia w tym także udostępniane w ramach materiałów szkoleniowych, są przedmiotem praw własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie prawnej, w szczególności jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Administrator udziela Klientowi licencji na korzystanie z nabytych treści cyfrowych oraz materiałów szkoleniowych dla jego potrzeb własnych. Licencja ta nie uprawnia do udzielania dalszych licencji.
 3. Klientom oraz Uczestnikom zakazuje się:
  1. utrwalania obrazu i dźwięku podczas Szkoleń
  2. zwielokrotniania treści zawartych w Portalu, Treści Cyfrowych oraz materiałów udostępnianych w związku ze Szkoleniami.
 4. W przypadku naruszenia powyższych warunków, Administrator uprawniony jest do dochodzenia roszczeń wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym odszkodowania, a w uzasadnionych przypadkach – inicjowania postępowań karnych dot. bezprawnego rozpowszechniania utworów chronionych.

§ 13. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia Administratorowi reklamacji odnośnie funkcjonowania Portalu, Szkoleń oraz dostarczanych Treści Cyfrowych.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 3.
 3. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające zidentyfikowanie jego tożsamości oraz opis zgłaszanej nieprawidłowości.
 4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 14. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Klientami wynikłe na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Konsumentem, ma on prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje w terminie 15 dni od dnia umieszczenia go w Portalu oraz poinformowania o niej Klientów posiadających Konto. Zmiana Regulaminu może wejść w życie wcześniej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przepisów prawa lub z orzeczenia sądu lub organu administracji.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, zobowiązany jest on do poinformowania o tym Administratora przed dniem wejścia jej w życie, co skutkuje usunięciem Konta.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść odpłatnych umów zawartych przed dniem wejścia jej w życie, w zakresie w jakim wynagrodzenie z ich tytułu zostało uiszczone, chyba że co innego wynika z jej treści. Jeśli zmiana Regulaminu, która ma mieć zastosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia jej w życie miałaby prowadzić do pogorszenia sytuacji Klienta, przed dniem wejścia jej w życie może wypowiedzieć zawartą Umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. W przypadku takiego wypowiedzenia, Administrator zwraca Klientowi część uiszczonej płatności, proporcjonalnie do okresu, o jaki na skutek wypowiedzenia skrócona została umowa.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie wyłącza zastosowania tych przepisów prawa obcego, które nie wyłącza zastosowania tych przepisów prawa obcego, z których treści lub celów w sposób niewątpliwy wynika, że znajdują one bezwzględne zastosowanie, bez względu na to, jakie prawo zostało wybrane dla danego stosunku prawnego.
 2. Klient nie może, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora, przenieść na osobę trzecią praw wynikających z Umowy

§ 17. Postanowienia szczególne dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami

 1. Do Przedsiębiorcy-Konsumenta zastosowanie znajdują następujące postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta:
  1. dotyczące odstąpienia od umowy w przypadku zmiany miejsca lub terminu szkolenia (§9 ust. 3),
  2. dotyczące odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (§ 11).
 2. W odniesieniu do Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorcy-Konsumenci, odpowiedzialność Administratora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu wobec takiego Przedsiębiorcy, ograniczona jest do kwoty zapłaconego przez niego wynagrodzenia na rzecz Administratora. Ponadto, odpowiedzialność ta ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej i nie obejmuje korzyści utraconych.
 3. W przypadku sporów pomiędzy Przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca-Konsument, a Administratorem, właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wzór formularza odstąpienia od umowy)

Pobierz: