Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
 1. Zakres zastosowania nowych oraz dotychczasowych przepisów – węzłowe problemy intertemporalne, w tym zasada kontynuacji i wyjątki od niej
 2. Instytucja nadużycia prawa procesowego, w tym niedopuszczalność składania ponownych zażaleń, wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz oddalenie oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym (art. 1911 k.p.c.)
 3. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądów, w tym w odniesieniu do roszczeń wynikających z czynności bankowych
 4. Obostrzenie zasad co do braków formalnych i fiskalnych pism profesjonalnych pełnomocników (natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami), nowe regulacje w zakresie formułowania pism procesowych
 5. Zmiany w przepisach o doręczeniach, w tym częściowa rezygnacja z podwójnego awiza i powinność doręczania pism przez komornika
 6. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 k.p.c.)
 7. Posiedzenie przygotowawcze, jego cele i przebieg, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego, plan rozprawy – forma skutki i sposób formułowania
 8. Zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym przesłuchanie świadka na piśmie, dopuszczenie opinii biegłego wydanej w innej sprawie, automatyczne ujęcie jako dowodów dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, sposób formułowania tez dowodowych, podstawy do pominięcia dowodów
 9. Wprowadzenie postępowania w sprawach gospodarczych i jego odmienności
 10. Zmiany dotyczące zażalenia i apelacji
 11. Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń, w tym:
 • opłata od uzasadnienia
 • kierunkowy wniosek o uzasadnienie
 1. Zmiany w postępowaniu nakazowym, w tym:
 • dopuszczenie do orzekania przez referendarzy
 • rezygnacja z nakazu na mocy ksiąg rachunkowych banku oraz zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym przez bank z powodu braku środków na rachunku bankowych
 • możliwość wydania nakazu przeciwko pozwanemu zamieszkałemu za granicą
 1. Zmiany w postępowaniu upominawczym, w tym możliwość wydania nakazu przeciwko pozwanemu zamieszkałemu za granicą
 2. Zmiany w postępowaniu uproszczonym
 3. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w tym umorzenie postępowania w razie sprzeciwu albo braku podstaw do wydania nakazu zapłaty
 4. Zmiany w postępowaniu klauzulowym, w tym:
 • nowy zakres kognicji sądu – oddalenie wniosku sprzecznego z prawem albo zmierzającego do obejścia prawa oraz wniosku dotyczącego roszczenia przedawnionego
 • ograniczenie nadawania klauzuli w trybie art. 788 k.p.c.

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników banków, w szczególności radców prawnych i pracowników działów prawnych oraz compliance
  • adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów
  • sędziów
  • referendarzy sądowych
  • asystentów sędziów

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2