Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/1

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wideoweryfikacja klienta banku
– pismo Urzędu KNF z 5 czerwca 2019 r. ………………………………………………………….. 2

Ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym
– pismo Urzędu KNF z 17 lipca 2019 r. ……………………………………………………………… 8

Orzecznictwo sądów
Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytowej
– wyrok SA w Łodzi z 9 sierpnia 2018 r. (I ACa 1609/17) …………………………………… 22

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
w razie upadłości wystawcy weksla in blanco
– wyrok SN z 2 lutego 2018 r. (II CSK 317/17) ………………………………………………….. 28

Naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych w transakcjach terminowych
– wyrok SN z 16 marca 2018 r. (IV CSK 250/17) ……………………………………………….. 36

Aneks do umowy kredytu indeksowanego zawierającej klauzule abuzywne
– wyrok SN z 9 maja 2019 r. (I CSK 242/18) …………………………………………………….. 41

Instytucja określona w art. 105 ust. 4 prawa bankowego
– wyrok NSA z 28 września 2018 r. (I OSK 2479/16) …………………………………………. 52

Glosy
Zabroniona działalność bankowa
– glosa do wyroku SA w Katowicach z 21 lipca 2018 r. (II AKa 189/16) ……………… 59
Zygmunt Kukuła

Poglądy
Roszczenie o wypłatę kredytu po śmierci kredytobiorcy …………………………………… 65
Arkadiusz Monkiewicz

Kilka uwag na temat konsekwencji wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 …………………….. 73
Tobiasz Nowakowski

Kompetencje administratora hipoteki do wyrażenia zgody
na objęcie wierzytelności układem i do głosowania nad układem ……………………… 82
Rafał Adamus

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu ………………………………………………………………………… 92
Kamil Majewski

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/1