Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Karty przedpłacone
– pismo Urzędu KNF z 10 lipca 2015 r. (DLB/DLB_WL1/703/1/1/2015) ………………… 2

Forma elektroniczna w działalności fi rm inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 7 października 2015 r. (DPP/WOPII/023/832/2/15/RO) ……… 9

Stosowanie rozporządzenia ELTIF w okresie przejściowym
– pismo Urzędu KNF z 26 stycznia 2016 r. …………………………………………………………11

Regulacje dotyczące wirtualnej waluty Bitcoin
– pismo Ministerstwa Finansów z 28 maja 2015 r. (FN7.054.9.2015) ……………………13

Orzecznictwo sądów
Bezskuteczność zaspokojenia długu niewymagalnego
– wyrok SA w Gdańsku z 28 listopada 2013 r. (I ACa 401/13) …………………………….18

Przyjęcie przekazu
– wyrok SN z 7 sierpnia 2014 r. (II CSK 636/13) ………………………………………………….28

Odpowiedzialność banku za stosowanie abuzywnej
klauzuli zmiennego oprocentowania
– wyrok SN z 14 maja 2015 r. (II CSK 768/14) …………………………………………………….34

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
– postanowienie NSA z 29 maja 2015 r. (II GZ 251/15) ………………………………………..46

Glosy
Przyjęcie przekazu
– glosa do wyroku SN z 7 sierpnia 2014 r. (II CSK 636/13) ………………………………….50
Anna Sporczyk

Odpowiedzialność banku za stosowanie abuzywnej
klauzuli zmiennego oprocentowania
– glosa do wyroku SN z 14 maja 2015 r. (II CSK 768/14) ……………………………………56
Tomasz Czech

Poglądy
Pozytywne obowiązki administracyjnoprawne banków spółdzielczych
jako członków zrzeszeń zintegrowanych oraz uczestników systemu ochrony………66
Anna Zalcewicz

Ubezpieczenie kredytu eksportowego dla nabywcy w teorii i praktyce ………………..76
Jerzy Zdrojewski, Artur Rutkowski

Status wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
osoby fi zycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ………………………………..88
Mateusz Medyński, Konrad Forysiak

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/6