Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/03

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zamiar zbycia znaczącego pakietu akcji banku
– pismo Urzędu KNF z 27 października 2011 r. ……………………………………………….2

Zajęcie rachunku bankowego przez aplikanta lub asesora komorniczego
– pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 24 października 2011 r.
(DWOiP-IV-5300-76/11/2) ……………………………………………………………………………..4

Orzecznictwo sądów
Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków
Polskich – wyrok SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11) ….6

Przelew wierzytelności hipotecznej banku na fundusz sekurytyzacyjny
– postanowienie SN z 12 stycznia 2011 r. (I CSK 118/10) …………………………………9

Odpowiedzialność banku za prowadzenie rachunku
dla podmiotu nieposiadającego licencji maklerskiej
– wyrok SN z 21 czerwca 2011 r. (I CSK 559/10) ……………………………………………13

Delegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji
prezesa zarządu banku spółdzielczego
– uchwała SN z 25 listopada 2011 r. (III CZP 76/11) ……………………………………….21

Glosy
Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny
przy Związku Banków Polskich
– glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11) ..25
Mariusz Korpalski

Krąg uczestników postępowania wieczystoksięgowego według art. 6261 § 2 k.p.c.
– glosa do uchwały SN – Izby Cywilnej z 7 lipca 2010 r. (III CZP 45/2010) ……….30
Jarosław Szewczyk

Poglądy
Artykuł 59 ustawy o kredycie konsumenckim
– rewolucja w polskim prawie czy błąd ustawodawcy ……………………………………42
Krzysztof Wojdyło, Natalia Świderska

Umowa ubezpieczenia w nowej ustawie o kredycie konsumenckim ……………….57
Katarzyna Pytel

Kognicja sądu w postępowaniu o wpis hipoteki do księgi wieczystej ………………65
Wiesław Sługiewicz

Nowa rola kontroli w systemie zarządzania organizacją na przykładzie analizy
kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Komisji Nadzoru Finansowego ….88
Aleksandra Nadolska

Z praktyki
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim
– Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady
Prawa Bankowego z 9 sierpnia 2011 r. dotycząca wybranych problemów
interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (cz. II) ……………….98

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/03