Zabezpieczenie na majątku podmiotu w restrukturyzacji

Monitor Prawa Bankowego 2023/07-08 Lipiec/Sierpień

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 30 grudnia 2022 r. (XV Cz 270/22)

Artykuł 135 ust. 4 u.BFG jednoznacznie wskazuje na „niedopuszczalność” samego wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Przepis ten stanowi zatem o niedopuszczalności złożenia wniosku (...)