Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytowej

Monitor Prawa Bankowego 2022/01 Styczeń

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 kwietnia 2021 r. (I ACa 1076/19)

W sytuacji, w której umowa kredytu wyraźnie wskazuje na odmienny sposób wypowiedzenia, niż ten dokonany przez bank, należy uznać, iż wypowiedzenie umowy było nieskuteczne.

Powód Bank S.A. domagał się zasądzenia od pozwanego D.G. na swoją rzecz kwoty 197 000,83 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami procesu tytułem zwrotu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 30.03.2017 r. W sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, zarzucając przede wszystkim brak wymagalności dochodzonego roszczenia, a dopiero z ostrożności procesowej inne zarzuty, m.in. brak otrzymania od powoda kwoty kredytu.

Wyrokiem z 19.06.2019 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił powództwo (…). Sąd Okręgowy ustalił stan faktyczny szczegółowo przedstawiony w uzasadnieniu wyroku, który Sąd Apelacyjny w całości podzielił, zatem jego przedstawienie nie jest wymagane (art. 387 § 21 k.p.c.). Apelację od tego wyroku – w całości - wniósł powód.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

(...)