Opinia Prezesa NBP w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych

Monitor Prawa Bankowego 2024/06 Czerwiec

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2022 r. (II GSK 457/19)

Postępowanie incydentalne, pomocnicze nie jest odrębnym postępowaniem jurysdykcyjnym, o którym mowa w art. 61a § 1 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: „WSA” lub „Sąd pierwszej instancji”) wyrokiem z 20.11.2018 r. (VI SA/Wa 949/18) po rozpoznaniu skargi Spółki, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 329; dalej: „p.p.s.a.”), uchylił postanowienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego (dalej: „Prezes NBP” lub „Skarżący kasacyjnie”) z 12.03.2018 r. (PI2ISPI2018) oraz zasądził od Prezesa NBP na rzecz Spółki kwotę 480 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd pierwszej instancji orzekał w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Dnia 24.04.2012 r. Spółka wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. KNF zwróciła się do Prezesa NBP o wydanie opinii w sprawie wniosku Spółki obejmującego świadczenie usługi acquiring.

Prezes NBP postanowieniem z 15.02.2016 r., działając na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 873; dalej: „u.u.p.”) w zw. z art. 106 § 1 k.p.a., wyraził negatywną opinię w przedmiocie wniosku Spółki o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Prezes NBP utrzymał w mocy negatywną opinię przedstawioną w postanowieniu z 15.02.2016 r. Postanowienie to stało się ostateczne.

Decyzją z 13.09.2016 r. KNF odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Spółkę. Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzupełnioną dokumentacją wymaganą dla uzyskania pozwolenia na (...)