Przedawnienie roszczenia z umowy zlecenia gwarancji

Monitor Prawa Bankowego 2024/06 Czerwiec

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2023 r. (II CSKP 734/22)

Powielenie w umowie zlecenia gwarancji obowiązku przewidzianego w art. 742 k.c., jego modyfikacja czy też uszczegółowienie, nie mogą zmieniać istoty tego obowiązku ani wyłączać zastosowania art. 751 pkt 1 k.c.

Wyrokiem z 3.04.2020 r. Sąd Apelacyjny w następstwie apelacji powoda – Banku zmienił wyrok Sądu Okręgowego z 1.03.2019 r. w ten sposób, że zasądził od pozwanej – Spółki na rzecz powoda kwotę 108 000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7.03.2017 r. do dnia zapłaty, oddalając roszczenie o zapłatę odsetek w pozostałej części (pkt I.1) oraz co do kosztów (pkt I.2-3), oddalił apelację w pozostałym zakresie (pkt II) i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt III). W sprawie ustalono m.in., że 27.09.2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Kredytującym umowę o kredyt w wysokości 180 000 zł na okres do 26.09.2014 r. („Umowa o kredyt”). Jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu miała być gwarancja udzielona przez Bank na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr […] w kwocie 108 000 zł stanowiącej 60% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące („Gwarancja”).

W tym samym dniu Spółka złożyła do Banku – za pośrednictwem Banku Kredytującego – wniosek o udzielenie przez Bank Gwarancji („Wniosek”) i oświadczyła, że zapoznała się z zasadami udzielania przez Bank gwarancj (...)