Kredyt indeksowany udzielony przedsiębiorcy

Monitor Prawa Bankowego 2024/06 Czerwiec

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2023 r. (II CNPP 11/22)

Okoliczność, że określonemu postanowieniu umownemu przyznaje się – ‎w obrocie konsumenckim – abuzywny charakter, nie ma bezpośredniego przełożenia na ocenę jego skutków w relacjach pozbawionych konsumenckiego charakteru.

Powód B.P. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Banku kwoty 22 146,84 zł (5798,36 CHF) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, odpowiadającą sumie rat kredytu, które spłacił w okresie od października 2016 r. do lutego 2017 r., a stanowiącej świadczenie nienależne wobec nieważności umowy kredytowej. Pozwany Bank wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z 23.01.2018 r. Sąd Rejonowy oddalił powództwo. Sąd Rejonowy ustalił, że w 2005 r. powód, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, zawarł z bankiem, którego następcą jest pozwany, umowę kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF) na nabycie pojazdu, a 15.02.2008 r. wystąpił do tego banku z wnioskiem o udzielenie mu kredytu dla małych firm, indeksowanego do CHF, na zakup nieruchomości przeznaczonej między innymi na siedzibę firmy. We wniosku kwotę kredytu określił w złotych. Bank ustalał podlegającą wypłaceniu kwotę takiego kredytu na podstawie kursu kupna waluty indeksacji w obowiązującej u niego tabeli kursów w momencie uruchomienia kredytu lub poszczególnych jego transz. Wypłata kredytu następowała w złotowej równowartości kwoty wnioskowanej przeliczonej na walutę indeksacji. Informacja o kwocie kredytu była przesyłana kredytobiorcy na wyciągu bankowym z harmonogramem spłat trzech najbliższych rat. Spłata raty kredytu następowała według kursu sprzedaży określonego w tabeli kursów banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty. Na wniosek kredytobiorcy bank mógł zgodzić się na zmianę waluty kredytu.

W dniu 14.03.2008 r. powód zawarł z bankiem umowę kredytu dla małych firm w kwocie 517 554,04 zł, indeksowanego kursem CHF, na zakup lokalu mieszkalnego z miejscem garażowo-postojowym m.in. na cele siedziby firmy. Saldo kredytu w walucie obcej zostało obliczone według zasad opisanych w regulaminie banku na podstawie kursu CHF obowiązującego w dacie uruchomienia kredytu. Informacja o kwocie kredytu w CHF została przesłana powodowi wraz z harmonogramem spłat w terminie 14 dni od daty uruchomienia kredytu. Powód zobowiązał się pokryć koszty kredytu obejmujące prowizję za jego udzielenie w kwocie 7763,31 zł, opłatę za czynności związane z wyceną nieruchomości – 900 zł, pozostałe prowizje i opłaty wynikające z tabeli opłat i prowizji dla małych firm i odsetki od wykorzystanego kredytu.

Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu każdego dnia od dnia jego uruchomienia w złotych polskich według zmiennej stopy oprocentowania, opartej o zmienną stawkę LIBOR 3M oraz stałą marżę banku w wysokości 2,75 punktu procentowego, obniżonej o 1 punkt po dostarczeniu bankowi dowodów ustanowienia zabezpieczeń kredytu. W chwili zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 5,57%, a zasady jego zmiany wynikały z regulaminu stosowanego przez bank. Raty kapitałowo-odsetkowe lub raty odsetkowe były płatne w miesięcznych okres (...)