Wypowiedzenie umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2024/05 Maj

Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2023 r. (II CSKP 786/22)

Artykuł 75c p.b. nie zawiera wymagania, aby wezwanie do zapłaty zaległych świadczeń z pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia oraz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej stanowiły wyodrębnione technicznie czynności i były dokonywane przez bank osobnymi pismami.

Wyrokiem z 19.02.2019 r. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego T.J. na rzecz Banku kwotę 158 603,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8.06.2018 r. do dnia zapłaty. Ustalił, że na podstawie umowy z 26.03.2014 r. powodowy Bank udzielił pozwanemu kredytu gotówkowego w kwocie 199 996,53 zł na okres od 26.03.2014 r. do 25.03.2024 r. na warunkach szczegółowo opisanych w ustaleniach faktycznych zawartych w uzasadnieniu wyroku. W umowie strony wskazały, że kredyt jest w części przeznaczony na spłatę już istniejących i wymagalnych zobowiązań finansowych kredytobiorcy z tytułu opisanych umów kredytu zaciągniętych przez pozwanego w innym banku oraz kosztów usługi pośrednika kredytowego. Strony uzgodniły, że zgo (...)