Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego

Monitor Prawa Bankowego 2024/05 Maj

Pismo Urzędu KNF z 31 stycznia 2024 r. (DBR-DBRZ2.804.14.2023.MG)

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane przepisów i zasad dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego[1]

1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) oczekuje przestrzegania przez wszystkie podmioty nadzorowane udzielające kredytu konsumenckiego zasady proporcjonalnego, racjonalnego i uzasadnionego obciążenia kredytobiorców kosztami związanymi z udzieleniem kredytu konsumenckiego.

Intencją znaczącej części przepisów u.k.k.[2] oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu lichwie[3] jest ochrona konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem wynikającym z nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego obciążenia ich wysokimi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu konsumenckiego. Dotyczy to zwłaszcza pozaodsetkowych kosztów kredytu, w zakresie których zarówno k.c.[4] (w odniesieniu do umowy pożyczki), jak i u.k.k. (w zakresie kredytu konsumenckiego) ustalają określone limity. Limity te powinny być bezwzględnie stosowane przez podmioty nadzorowane oferujące produkty kredytowe. W przypadkach (w szczególności w przypadku kart kredytowych (...)