Uprawnienie do otrzymania informacji o dokonanej ocenie zdolności kredytowej – uwagi na tle zmienionego art. 70a prawa bankowego

Monitor Prawa Bankowego 2024/04 Kwiecień

Artykuł 70a p.b.[1] nakłada na banki obowiązek przekazania na wniosek upoważnionej osoby wyjaśnień dotyczących dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej. Dotychczas przepis ten wywoływał szereg wątpliwości, które zostały omówione we wcześniejszym artykule[2]. Nowelizacją z 16.08.2023 r.[3] wprowadzono zmiany do art. 70a p.b. Niniejsze opracowanie omawia te zmiany oraz ich wpływ na wyjaśnienie wcześniejszych wątpliwości[4].

Kamil Majewski

Leszek Nepelski

Nowelizacja z 16.08.2023 r. wprowadziła zmiany do licznych ustaw, w tym do przepisów p.b. Dotyczą one m.in. problematyki czynności bankowych oraz outsourcingu.

W opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z 28.06.2023 r.[5] do rządowego projektu tej nowelizacji stwierdzono, że proponowane zmiany legislacyjne wynikają z konieczności dostosowania regulacji dotyczących rynku finansowego do zachodzących na tym rynku zdarzeń i procesów, a także wykonania prawa UE. Uznano, że zmiany są, co do zasady, merytorycznie dobrze dobrane do celów, które mają realizować. Autorzy opinii również zidentyfikowali pewne niedoskonałości i braki merytoryczne w niektórych rozwiązaniach. Nie odniesiono się jednak wprost do wszystkich zmian p.b. Skupiono się na omówieniu (...)