Pojęcie wyłudzenia kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2024/04 Kwiecień

Glosa do wyroku SA w Poznaniu z 26 maja 2022 r. (II AKa 179/21)

Niedopuszczalne jest utożsamianie pojęcia wyłudzenia kredytu z kwestią starania się o kredyt. Gdyby przyjmować taką optykę, praktycznie wszystkie osoby z racji ich sytuacji materialnej, w tym bardzo często poważnego zadłużenia z tytułu innych podobnych pożyczek, byłyby oszustami wyłudzającymi pożyczki, co jest przecież niedopuszczalnym uproszczeniem.

Zygmunt Kukuła

I. Przytoczone orzeczenie za cel swój obrało wyjaśnienie sytuacji prawnej osób zadłużonych, które ubiegają się o przyznanie kredytu lub pożyczki pieniężnej. Zwraca się w nim uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie ogółu klientów, którzy z różnych powodów składają takie wnioski, zarówno w bankach, jak i w instytucjach pozabankowych. Osią problemu okazuje się poważne zadłużenie klientów, co prima facie eliminuje ich z kręgu beneficjentów, a w przyjętym toku rozumowania przypisuje im przestępstwo oszustwa. Sąd wykluczył jednak postawienie znaku równości pomiędzy zadłużeniem a oszustwem. 

II. W sprawie niniejszej rozpoznawano apelację wniesioną przez prokuratora od wyroku Sądu pierwszej instancji. Podważała ona zasadność uni (...)