Przetwarzanie danych osobowych niedoszłego kredytobiorcy

Monitor Prawa Bankowego 2024/04 Kwiecień

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lutego 2022 r. (II SA/Wa 1128/21)

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa ani Biuro Informacji Kredytowej S.A. nie mogą przetwarzać danych osobowych kredytobiorcy, gdy nie doszło do zawarcia umowy kredytu.

Postępowanie administracyjne zainicjowała skarga M.U. (dalej: „Skarżąca”) na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (dalej: „SKOK”) polegające na przetwarzaniu przez SKOK jej danych osobowych bez podstawy prawnej, w tym na udostępnieniu danych osobowych Skarżącej na rzecz Biura Informacji Kredytowej S.A. (dalej: „BIK”). W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

1. Skarżąca wskazała, że w dniu [...] sierpnia 2019 r. SKOK wysłała zapytanie kredytowe do BIK, w wyniku czego w bazie BIK przetwarzane są jej dane osobowe dotyczące tego zapytania. Skarżąca podniosła, że nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy Skarżącą a SKOK. Wobec powyższego Skarżąca wniosła o usunięcie jej danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej.

2. Skarżąca w dniu [...] sierpnia 2019 r. złożyła wniosek o udzielenie kredytu. W związku z powyższym SKOK pozyskał dane osobowe Skarżącej w celu oceny zdolności kredytowej w zakresie: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, numer PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, stan cywilny, informacje o dochodzie i zatrudnieniu, obywatelstwo, płeć, wykształcenie. SKOK aktualnie przetwarza dane osobowe Skarżącej zawarte we wniosku kredytowym w ww. zakresie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, z zastosowaniem 3-letniego terminu przedawnienia.

3. SKOK pozyskał dane osobowe Skarżącej w celu zbadania jej zdolności kredytowej i oc (...)