Odpowiedzialność banku za nieprawidłowe działania pracownika

Monitor Prawa Bankowego 2024/04 Kwiecień

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2022 r. (II CSKP 257/22)

Przyczynieniem poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c. jest każde zachowanie, któremu można przypisać cechy nieprawidłowości (naganności), pozostające w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna osoba.

Powód W.M. wniósł o zasądzenie od Banku S.A. kwoty 466 517,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 16.11.2007 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. Wyrokiem z 22.07.2016 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo (pkt 1) i rozstrzygnął o kosztach procesu (pkt 2).

Sąd Okręgowy ustalił, że 20.11.2000 r. W.M. zawarł z pozwanym umowę o świadczenie kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi. W treści umowy zastrzeżono, że szczegółowy zakres obsługi określają pełnomocnictwa stanowiące załączniki nr 1 i 2, a obsługa świadczona jest przez Bank po udzieleniu przez powoda stosownych pełnomocnictw oraz złożeniu zlecenia pełnomocnikowi, o ile nie jest wymagana obecność klienta w placówce Banku lub podmiotu współpracującego (§ 1 i § 2 ust. 1 i 2 umowy). Jednocześnie wskazano, że do wszystkich dyspozycji stosuje się odpowiednie regul (...)