Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Monitor Prawa Bankowego 2024/03 Marzec

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 września 2023 r. (II CSKP 1013/22

Wykazanie uwierzytelnienia przez dostawcę usług nie jest równoznaczne z wykazaniem autoryzacji, co potwierdza art. 45 ust. 2 u.u.p., który stanowi, iż wykazanie przez dostawcę zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika autoryzowana.

Wyrokiem z 14.10.2020 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego z 8.07.2020 r., zasądzającego od Banku na rzecz powoda J.B. kwotę 77 776 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16.03.2018 r. z tytułu odszkodowania za utratę środków na rachunku bankowym, i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.

W sprawie ustalono m.in., że strony zawarły 8.10.2015 r. umowę ramową o korzystanie z produktów bankowych (dalej: „Umowa”), w tym z rachunków bankowych. Uzgodniły, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdą zapisy regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (dalej: „Regulamin”), taryfy opłat i prowizji bankowych Banku [...] S.A. dla klientów instytucjonalnych (dalej: „Taryfa opłat i prowizji”) oraz przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. Korzystając z kompetencji przewidzianej w art. 16 oraz art. 33 ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2360, ze zm., dalej: „u.u.p.”), przyjęły, że odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uregulowana została w sposób wyczerpujący w Umowie, Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji. W całości wył (...)