Wypowiedzenie umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2024/02 Luty

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2023 r. (II CSKP 881/22)

Samo gołosłowne twierdzenie pozwanego, że pismo o wypowiedzeniu podpisała osoba nieuprawniona, niebędąca pracownikiem banku, nie wystarcza dla skutecznego przyjęcia braku umocowania do działania w imieniu banku.

Fundusz w pozwie skierowanym przeciwko R.P. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 908 000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu. Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z 25.02.2019 r. Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Sprzeciw od nakazu zapłaty wniósł pozwany. Domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu. Wyrokiem z 10.09.2019 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, zasądzając od Funduszu na rzecz R.P. kwotę 10 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok wydany został na podstawie następujących ustaleń faktycznych i prawnych. W dniu 14.04.2011 r. została zawarta pomiędzy Bankiem a R.P. umowa o kredyt hipoteczny na kwotę 1 174 600 zł z 360-miesięcznym okresem kredytowania i zmiennym oprocentowaniem. Kredyt miał być uruchomiony po spełnieniu określonych w umowie warunków. Gdy kredytobiorca w terminie określonym w umowie nie dokonał spłaty raty kapitałowo-odsetkowej lub ich części, bank miał podjąć działania upominawcze z wypowiedzeniem umowy włącznie.

Zgodnie z wnioskiem kredytobiorcy wypłata I transzy kredytu w kwocie 939 446 zł nastąpiła 26.04.2011 r. W dniu 17.07.2014 r. Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, w którym stwierdził, że R.P. jest dłużnikiem banku z tytułu umowy o kredyt hipoteczny. Wysokość zadłużenia wymagalnego na dzień wystawienia tytułu wynosiła 1 115 776,11 zł. Tytułowi bankowemu Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności.

Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z 29.09.2017 r. Bank przeniósł na Fundusz wierzytelność przysługującą mu wobec R.P. z tytułu zawartej umowy. Pismem z 10.08.2018 r. powód poinformował R.P. o zadłużeniu w kwocie 1 431 058,29 zł. Zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu stanowiła nieruchomość pozwanego w postaci działki gruntu nr […].

Podstawą poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych były dowody z dokumentów, niekwestionowane przez strony. Natomiast sporne pozostawały: wypłata środków pozwanemu, wysokość i wymagalność należności oraz samo dokonanie wypowiedzenia umowy kredytu [wyrok SN z 13.04.2022 r. (II CSKP 15/22)]. Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, uznając kwestie nim objęte za już wyjaśnione.

Powód dochodził zapłaty kwoty 908 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty, powołując się na zabezpieczenia spłaty należności głównej ustanowioną hipoteką na nieruchomości pozwanego. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo Funduszu w całości. Do przedmiotowej hipoteki nie znajdował zastosowania art. 71 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustanawiający domniemanie istnienia i wysokości zabezpieczonej (...)