Świadczenie wyrównawcze na rzecz agenta banku

Monitor Prawa Bankowego 2024/02 Luty

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2022 r. (II CSKP 294/22)

Wynikające z art. 7643 § 1 k.c. przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie. Oceny przesłanek należy dokonywać w ich ustawowej kolejności, tzn. względy słuszności należy zasadniczo rozważać dopiero wtedy, gdy ustalone zostanie spełnienie przesłanek pozyskania nowych klientów i dalszego czerpania korzyści przez dającego zlecenie, co w kontekście ciężaru dowodu obciąża agenta. Wyrównanie nie może więc być podyktowane tylko względami słuszności, a dowód w tym zakresie (przeciwko przyznaniu świadczenia wyrównawczego) winien przeprowadzić dający zlecenie.

Pozwem z 26.08.2014 r. E.J. wniosła o zasądzenie od Banku kwoty 100 000 zł tytułem świadczenia wyrównawczego z art. 7643 k.c., wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwanej odpisu pozwu do dnia zapłaty. Wyrokiem z 12.04.2018 r. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo, ustaliwszy, że E.J., począwszy od 20.01.2000 r., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykonywała, na podstawie kolejnych umów agencyjnych, czynności pośrednictwa w zawieraniu umów kredytowych pomiędzy Bankiem a osobami fizycznymi. Od 2002 r. E.J. kierowała zespołem agentów jako unit manager.

Bank nie kierował żadnych zastrzeżeń na piśmie dotyczących p (...)