Zaskarżenie decyzji zarządcy komisarycznego SKOK o nieudzieleniu absolutorium

Monitor Prawa Bankowego 2024/01 Styczeń

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 2023 r. (II CSKP 799/22)

Decyzja zarządcy komisarycznego, ustanowionego decyzją KNF na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o SKOK, w przedmiocie nieudzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkowi zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, nie podlega zaskarżeniu na podstawie art. 42 § 3, 4 i 6 pr. spółdz. w zw. z art. 2 ustawy o SKOK.

Wyrokiem z 23.05.2019 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo K.K. przeciwko Bankowi S.A. (poprzednio: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa [...] w G. – dalej: „SKOK”, „Kasa”) o uchylenie decyzji zarządcy komisarycznego SKOK z 22.10.2017 r.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód od końca lutego 2010 r. jest członkiem SKOK, a od końca lutego 2010 r. do 22.02.2017 r. był również wiceprezesem zarządu Kasy. Za lata 2010-2015 powód uzyskiwał absolutorium. W ramach sprawowanej funkcji naprawiał trudną sytuację w Kasie, która powstała w latach 2007-2009 r., a następnie w 2012 r.

W dniu 16.02.2017 r. powód złożył rezygnację z zarządu SKOK z dniem 28.02.2017 r., wskazując, że rezygnacja była wynikiem jego planów zawodowych. W dniu 22.02.2017 r. rada nadzorcza przyjęła tę rezygnację i odwołała powoda ze składu zarządu, powołując jednocześnie nowy zarząd SKOK.

W dniu 14.06. 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”, „Komisja”) powołała w SKOK zarządcę komisarycznego w osobie E.S. w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczno-finansową Kasy. Decyzją nr [...] nie (...)