Wypowiedzenie umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2023/12 Grudzień

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2023 r. (II CSKP 489/22)

Dopuszczalna jest konstrukcja wypowiedzenia umowy kredytu w powiązaniu z wezwaniem do uregulowania zadłużenia i pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację.

Wyrokiem z 24.07.2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił powództwo A. S.A. przeciwko J.B. o zapłatę. Ustalił, że 8.12.2015 r. powód A. S.A. zawarł z pozwaną J.B. umowę o kredyt konsolidacyjny, na podstawie której udzielił pozwanej kredytu w wysokości 98 835,88 zł, a pozwana zobowiązała się do jego spłaty wraz z należnymi odsetkami umownymi w 120 równych ratach, płatnych nie później niż do 15. dnia każdego miesiąca.

Pismem z 24.08.2018 r. powód poinformował pozwaną o zaległości w spłacie nale (...)