Zgoda dłużnika na przelew wierzytelności

Monitor Prawa Bankowego 2023/12 Grudzień

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2023 r. (II CSKP 847/22)

Zgoda dłużnika na przelew wierzytelności przy zastrzeżeniu pactum de non cedendo jest udzielona skutecznie, jeżeli została skierowana tylko do cesjonariusza z pominięciem cedenta.

Powód Bank wniósł o zasądzenie od M. S.A. kwoty 100 000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1.12.2017 r. Nakazem zapłaty wydanym 11.09.2019 r. w postępowaniu nakazowym Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił powództwo. Pozwana M. S.A. w zarzutach od nakazu zapłaty wniosła o jego uchylenie i oddalenie powództwa.

Wyrokiem z 20.12.2019 r. Sąd Okręgowy w Legnicy utrzymał w mocy nakaz zapłaty z 11.09.2019 r. w całości. Sąd Okręgowy ustalił, że 6.04.2017 r. powód na prośbę klienta R.S. wydał pisemne zaświadczenie o prowadzeniu jego rachunku bieżącego otwartego 29.10.1991 r. i wolnego od obciążeń egzekucyjnych oraz o tym, iż R.S. należy do grona wiarygodnych, rzetelnych i zaufanych klientów powoda i ma zdolność kredytową do kwoty 3 000 000 zł.

W dniu 2.06.2017 r. między pozwaną jako zamawiającą a R.S. jako wykonawcą została zawarta umowa, na podstawie której zamawiająca zleciła, a wykonawca przyjął do wykonania roboty projektowe i budowlane w konwencji „zaprojektuj i zbuduj”, szczegółowo opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa miała być wykonana w terminie do 25.09.2017 r., przedłużonym potem do 15.12.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie netto 1 190 799 zł (brutto 1 464 682,77 zł), pła (...)