Ochrona konsumencka poręczyciela

Monitor Prawa Bankowego 2023/12 Grudzień

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2022 r. (II CSKP 757/22)

Pozostawanie w związku małżeńskim lub w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej nie świadczy jeszcze o istnieniu tego rodzaju powiązań między małżonkami, które przesądzają, że małżonek przedsiębiorcy również prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą.

Wyrokiem z 20.03.2020 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 22.11.2018 r. w ten sposób, że zasądził od K.J. i B.J. solidarnie na rzecz Banku S.A. kwotę 986 100,34 franków szwajcarskich (CHF) z odsetkami (…). Sąd Apelacyjny oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych.

Prowadzący działalność gospodarczą A.J. zawarł 14.01.2008 r. z B. umowę kredytu inwestycyjnego dla posiadaczy rachunków bieżących w walucie wymienialnej, na podstawie której bank udzielił mu kredytu w kwocie 1 696 260,00 CHF. Środki z kredytu miały zostać przeznaczone na sfinansowanie budowy budynku usługowo-mieszkalnego. Wypłata kredytu miała następować w walucie polskiej według kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku w dniu wypłaty. Natomiast spłata kredytu następowała w formie obciążenia przez Bank rachunku kredytobiorcy równowartością w walucie polskiej kwoty kredytu w walucie kredytu według kursu sprzedaży dewiz. Termin płatności i wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej w CHF określał harmonogram spłat kredytu, stanowiący załącznik do umowy kredytu. W dniu 15.01.2008 r. B.J. udzieliła solidarnego poręczenia za zobowiązania A.J. wobec Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał zobowiązań.

W tym samym dniu kredytobiorca zawarł z Bankiem umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym, która uprawniała go do indywidualnego negocjowania kursu CHF stosowanego przy wypłacie poszczególnych transz kredytu. W związku z tym przeliczenia walutowe kwot transz kredytu z CHF na polskie złote dokonywane były w odmienny sposób, aniżeli wynikający z umowy kredytu, ponieważ kredytobiorca negocjował kurs CHF stosowany przy wypłacie rat kredytu. Łączna wartość wypłaconych kredytobiorcy środków po przeliczeniu na złote wynosiła 3 593 770,91 zł.

(...)