Potrącenie wierzytelności po ogłoszeniu upadłości

Monitor Prawa Bankowego 2023/10 Październik

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2023 r. (II CSKP 1185/22)

Bank nie może dokonać potrącenia, gdy stał się dłużnikiem upadłego z tytułu wpłaty na jego rachunek bankowy po ogłoszeniu jego upadłości.

Pozwem z 11.06.2018 r. powód syndyk masy upadłości H. sp. z o.o. wniósł o zasądzenie od pozwanego Banku kwoty 2 337 702,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 19.02.2018 r. uwzględnił powództwo i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 337 702,60 zł z ustawowymi odsetkami od 28.06.2014 r. w wysokości obowiązującej przed wejściem w życie ustawy z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830) do 31.12.2016 r.

Sąd Okręgowy ustalił, że 31.05.2010 r. H. sp. z o.o. zawarła z pozwanym Bankiem umowę o prowadzenie rachu (...)