Wypowiedzenie umowy pożyczki przez syndyka

Monitor Prawa Bankowego 2023/10 Październik

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2021 r. (IV CSKP 198/21)

Ogłoszenie upadłości pożyczkodawcy nie może prowadzić do pozbawienia pożyczkobiorcy-konsumenta przyznanych mu ustawowo uprawnień i pogorszenia jego pozycji prawnej tylko z powodu tego zdarzenia prawnego.

Nakazem zapłaty z 10.09.2018 r. – wydanym w postępowaniu nakazowym z weksla – Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego W.S.G. na rzecz syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „N.” w W. w upadłości kwotę 81 804,02 zł z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, z tym z (...)