Przejęcie przedsiębiorstwa albo praw majątkowych lub zobowiązań banku w restrukturyzacji przez podmiot nieprowadzący działalności bankowej

Monitor Prawa Bankowego 2023/07-08 Lipiec/Sierpień

W drodze nowelizacji[1] do ustawy o BFG[2] wprowadzono przepisy regulujące tryb i zasady, na jakich przedsiębiorstwo lub wybrane albo wszystkie prawa majątkowe lub zobowiązania banku[3] w restrukturyzacji mogą zostać przejęte przez podmiot nieprowadzący działalności bankowej. Celem niniejszej publikacji jest omówienie i ocena tych przepisów.  

Michał Torończak

Dotychczasowy stan prawny

Przed wejściem w życie zmian w ustawie o BFG przejęcie przedsiębiorstwa albo praw majątkowych lub zobowiązań banku w restrukturyzacji mogło mieć miejsce pod warunkiem posiadania lub uzyskania przez podmiot przejmujący uprawnienia niezbędnego do kontynuowania[4] przejmowanej działalności[5]. Jeżeli w tym celu konieczne było uzyskanie zezwolenia KNF, organ nadzoru miał rozpatrzyć wniosek w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania[6].

W poprzednim stanie prawnym mogło dojść do przejęcia przedsiębiorstwa albo praw majątkowych lub zobowiązań banku w restrukturyzacji przez podmiot, którego dozwolony przedmiot działalności nie odpowiadał w całości zakresowi działalności takiego banku, o ile podmiot ten „uzupełnił” lukę w odniesieniu do posiadanych zezwoleń. Na KNF ciążył wymóg rozpatrzenia wniosku dotyczącego takiego uzupełnienia w ciągu 3 dni od jego otrzymania.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że wszechstronne i dogłębne rozpatrzenie w takim czasie wniosków dotyczących rozszerzenia przedmiotu działalności o niektóre czynności (np. związane ze sferą obrotu instrumentami finansowymi) byłoby bardzo trudne, o ile w ogóle wykonalne. Należy mieć na względzie, że wspomniany termin 3 dni nie miał charakteru zawitego, tj. jego upływ nie pozbawiał KNF kompetencji do rozstrzygnięcia sprawy ani nie był równoznaczny z fikcją pozytywnego załatwienia sprawy (tzw. milczącą akceptacją).

Generalnie rzecz ujmując, poprzednio obowiązujące przepisy dawały jedynie możliwość szybkiego i sprawnego rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności bankowej podmiotowi przejmującemu, który już tę działalność wykonywał. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że chodziło o wpisanie do statutu podmiotu przejmującego czynności, które realnie wykonywał bank poddawany restrukturyzacji i które miały być objęte zakresem przeniesienia, a do których wykonywania nie był uprawniony podmiot przejmujący. Nie było natomiast możliwe uzyskanie w tym trybie zezwo (...)