Rekompensata publiczna

Monitor Prawa Bankowego 2023/06 Czerwiec

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 7 listopada 2022 r. (XVII AmA 36/20)

Obowiązek dokonania rekompensaty publicznej, a tym samym zapłaty przez przedsiębiorcę zryczałtowanych sum pieniężnych na rzecz konsumentów, nie jest środkiem usunięcia trwających skutków naruszenia, o którym mowa w art. 26 ust. 2 u.o.k.k.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z 30.12.2019 r., stosownie do art. 33 ust. 4-6 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369, ze zm., dalej: „u.o.k.k.”), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko V. sp. z o.o.:

  1. na podstawie art. 26 ust. 1 u.o.k.k. uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 u.o.k.k., działanie V. polegające na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji, który dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083; dalej: „u.k.k.”) i godzi w zbiorowe interesy konsumentów oraz nakazał zaniechanie jej stosowania,
  2. na podstawie art. 103 u.o.k.k. nadał decyzji w zakresie pkt I. rygor natychmiastowej wykonalności,
  3. na podstawie art. 26 ust. 2 u.o.k.k. nałożył na V. obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez:
    1. złożenie jednokrotnego oświadczenia o następującej treści: „W związku z decyzją nr (...) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2019 r. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji, który dotyczy okresu o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr (...) z dnia 30 grudnia 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl” (…),
    2. przekazanie pismem za pośrednictwem przedstawicieli V. albo listem poleconym, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, każdemu konsumentowi, który w okresie od 16.05.2016 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji spłacił przed terminem pożyczkę udzieloną mu przez V. następującej informacji (uzupełnionej odpowiednio o informacje wskazane w nawiasach): „W związku z decyzją nr (...) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2019 r. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji, który dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z wcześniejszą spłatą przez Panią/Pana pożyczki w celu odzyskania nadpłaconej kwoty istnieje możliwość złożenia reklamacji wraz z podaniem numeru rachunku właściwego do dokonania zw (...)