Kwestionariusz ankietowy dla instytucji sektora usług płatniczych

Monitor Prawa Bankowego 2023/06 Czerwiec

Pismo Urzędu KNF z 26 września 2022 r.

Informacja uzupełniająca do Stanowiska UKNF z 2 czerwca 2020 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) 2.06.2020 r. opublikował Stanowisko dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych („Stanowisko”). Jego celem było wskazanie na konieczność identyfikacji ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT) przy relacjach banków z niebankowymi dostawcami usług płatniczych oraz zarządzania tym ryzykiem. Publikacja Stanowiska podyktowana była m.in. zidentyfikowanymi w procesie kontrolnym i inspekcyjnym nieprawidłowościami w ocenie ryzyka tego typu relacji i niedostateczną wiedzą o kliencie. Przekładało to się na brak możliwości prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML (...)