Naruszenie dóbr osobistych przez wpis do rejestru bankowego

Monitor Prawa Bankowego 2023/03 Marzec

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 listopada 2022 r. (I NSNc 520/21)

Na skutek wpisania danych osobowych w Centralnej Bazie Danych – Bankowym Rejestrze (tzw. rejestr niesolidnych dłużników) i rozpowszechniania w ten sposób nieprawdziwych informacji na temat danej osoby jako osoby niewiarygodnej i nierzetelnej dochodzi do naruszenia jej godności osobistej, dobrego imienia oraz czci.

Skargą nadzwyczajną wniesioną 29.12.2020 r. Rzecznik Finansowy, działając na podstawie art. 89 § 1 i 2 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1904, ze zm.; dalej: „u.SN”), z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, wniósł skargę nadzwyczajną, zaskarżając w całości prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5.06.2019 r. (VI ACa 13/18) w sprawie z powództwa M.S. (dalej: „Powód”) przeciwko Bankowi (dalej: „Pozwany”) w przedmiocie ochrony dóbr osobistych. Zaskarżonemu wyrokowi przedstawiono na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 u.SN zarzut rażącego naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1) art. 23 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niezastosowanie w sprawie polegające na przyjęciu, że pomimo bezprawnego i zawinionego działania Pozwanego, jakim było wpisanie danych osobowych Powoda w Centralnej Bazie Danych – Bankowym Rejestrze (tzw. rejestr niesolidnych dłużników) i doprowadzenie tym samym do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat jako osoby niewiarygodnej i nierzetelnej, nie doszło do naruszenia jego dóbr osobistych, podczas gdy doprowadziło to do naruszenia jego godności osobistej, dobrego imienia oraz czci,

2) art. 24 w zw. z art. 448 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i nie zastosowanie w sprawie, w ustalonym stanie faktycznym, mimo naruszenia przez Pozwanego dóbr osobistych Powoda (…).

Skarga nadzwyczajna wniesiona została w związku z następującym stanem faktycznym. Wyrokiem z 25.10.2017 r. Sąd Okręgowy uwzględnił częściowo wniesione powództwo w ten sposób, że zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 10 (...)