Umowa pożyczki

Monitor Prawa Bankowego 2023/03 Marzec

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2022 r. (II CSKP 185/22)

O wykonaniu pożyczki pieniężnej można mówić wtedy, gdy pożyczkobiorca uzyskał własność przedmiotu pożyczki lub możliwość dysponowania kwotą pożyczki na innej podstawie.

1. Pozwem wniesionym 24.03.2013 r. M.P. domagał się zasądzenia od D.C. kwoty 77 200 zł z odsetkami umownymi za okres od 6.05.2010 r. do 30.12.2010 r. w wysokości 10% rocznie oraz za okres od 31.12.2010 r. do dnia zapłaty w wysokości 20% rocznie, z tytułu zwrotu pożyczki.

2. Wyrokiem z 11.09.2017 r. Sąd Okręgowy zasądził od D.C. na rzecz M.P. kwotę 7200 zł wraz z odsetkami w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od 24.03.2013 r. do 31.12.2015 r. oraz z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie (lecz nie więcej niż 20% w stosunku rocznym) od tej kwoty od 1.01.2016 r. do dnia zapłaty (…). Sąd Okręgowy uznał, że umowa pożyczki co do kwoty 70 000 zł była nieważna, ponieważ powód nie był właścicielem przekazanych pozwanemu środków pieniężnych. Za zasadny został także uznany zarzut przedawnienia roszczenia o odsetki za okres od 6.05.2010 r. do 23.03.2013 r., tj. za okres 3 lat przed wniesieniem pozwu.

3. Wyrokiem z 5.12.2018 r. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obu stron, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że (…) zasądził od D.C. na rzecz M.P. kwotę 70 000 zł z bliżej określonymi odsetkami od 24.03.2013 r. do dnia zapłaty (…).

4. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy, choć dokonał ich odmiennej oceny. Zgodnie z tymi ustaleniami, od 2004 r. M.P. i jego matka, G.C., współpracowali z D.C. Łączyły ich również relacje o charakterze towarzyskim, w związku z czym powód, jego matka i pozwany darzyli się wzajemnym zaufaniem. M.P. oraz G.C. i jej mąż, Z.C., byli wspólnikami A. sp. z o.o. W styczniu 2010 r. G.C. i Z.C. darowali swoje udziały w tej spółce powodowi, który w tej dacie został również powołany na stanowisko prezesa zarządu.

W 2010 r. D.C. potrzebował środków na spłatę zadłużenia oraz uzyskanie kredytu. W związku (...)