Sankcja kredytu darmowego

Monitor Prawa Bankowego 2023/03 Marzec

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 8 października 2021 r. (I ACa 59/21)

Naruszenie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 u.k.k., oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kredytodawcę obowiązku, jaki wynika z przepisu wymienionego w art. 45 ust. 1 u.k.k., a dla zastosowania sankcji kredytu darmowego nie ma znaczenia zakres lub istotność naruszenia ani jego wpływ na interesy konsumenta.

Wyrokiem z 22.09.2020 r. Sąd Okręgowy w sprawie z powództwa Banku przeciwko A.B. i W.B. (…) zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 100 740,94 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6.08.2019 r. do 22.09.2020 r. (…).

Sąd Okręgowy ustalił, że pozwani A.B. i W.B. 23.05.2016 r. zawarli z Bankiem umowę kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych kredytów nr (...). Z uwagi na utratę pracy przez pozwaną, pozwani przestali regulować terminowo swoje zobowiązania (…). Wobec tego powód pismami z 20.04.2019 r. wezwał pozwanych do spłaty przeterminowanego zadłużenia w kwocie 3144,30 zł w terminie 14 dni roboczych, pouczając o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację w terminie 14 dni. Pismami z 28.05.2019 r., wobec nieuregulowania zaległości pomimo wezwania do zapłaty, powód wypowiedział umowę kredytu z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Powód zazna (...)