AMLRO

Monitor Prawa Bankowego 2023/03 Marzec

Pismo Urzędu KNF z 1 grudnia 2022 r.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) dotyczące:

 • polityk i procedur zarządzania zgodnością z przepisami prawa,
 • roli i obowiązków pracownika na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).[1]

Stanowisko[2] zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z ustawy[3] o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa) związanych z rolą i zadaniami:

 1. pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie AML/CFT (AMLRO)[4],
 2. organu zarządzającego lub członka kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT,
 3. organu nadzorującego.

Stanowisko odnosi się również do polityk (strategii wewnętrznych), systemu kontroli i procedur, o których mowa w art. 8, 45 i 46 dyrektywy 2015/849[5], w instytucjach obowiązanych, podlegających nadzorowi KNF (podmioty nadzorowane).

Rola organu zarządzającego w procesie AML/CFT (lub kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT)

Organ zarządzający podmiotu nadzorowanego powinien odpowiadać za zatwierdzenie ogólnej polityki (strategii) AML/CFT obowiązującej w tym podmiocie oraz za jej wdrożenie. Jego członkowie powinni posiadać dostateczną wiedzę na temat przepisów prawa i ram regulacyjnych oraz umiejętności i doświadczenie w obszarze ryzyka ML/FT związanego ze specyfiką działalności tego podmiotu.

Organ zarządzający lub kadra kierownicza wyższego szczebla odpowiedzialna za wykonanie obowiązków ustawowych[6] powinny zapewnić:

 • wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej i operacyjnej, koniecznej dla zgodności procesu z polityką (strategią) AML/CFT przyjętą przez organ zarządzający, w tym niezbędnych uprawnień i adekwatności zasobów ludzkich i technicznych przydzielonych AMLRO,
 • wdrożenie regulacji wewnętrznych, w tym polityk (strategii) i procedur AML/CFT,
 • regularny przegląd sprawozdania z działalności AMLRO,
 • terminową i odpowiednią, okresową sprawozdawczość dla organów zarządzającego i nadzorującego oraz właściwych organów państwowych[7],
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz otrzymywanie stosownych sprawozdań od usługodawcy – w przypadku zlecania funkcji operacyjnych na zewnątrz w ramach outsourcingu.

Rola organu pełniącego funkcję nadzorczą w procesie AML/CFT

Organ nadzorujący powinien odpowiadać za nadzorowanie i monitorowanie wdrażania ram zarządzania wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m.in. powinien:

 • nadzorować i monitorować adekwatność i skuteczność realizacji polityki (strategii) i procedur AML/CFT uwzględniając specyfikę rodzajów ryzyka ML/FT, podmiotu nadzorowanego oraz powodować podjęcie działań i środ (...)