Mieszany status umowy w prawie konsumenckim

Monitor Prawa Bankowego 2023/01 Styczeń

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2022 r. (II CSKP 362/22)

Małżonek pozostający w ustroju wspólności ustawowej, dokonując z przedsiębiorcą wspólnie z drugim małżonkiem, prowadzącym działalność gospodarczą, czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością, nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., a zapadły w procesie wyrok na tle tego stosunku prawnego dotyczy niepodzielnie obojga małżonków.

Przeciwko Bankowi powództwo o zasądzenie solidarnie na ich rzecz kwoty 282 327,78 zł oraz kwoty 34 850,56 CHF wytoczyli C.J. i B.J., w każdym przypadku wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty. W razie nieuwzględnienia powyższych roszczeń, powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego solidarnie na ich rzecz kwoty 103 942,11 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty.

Wyrokiem z 6.12.2018 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Wyrokiem z 19.11.2019 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację.

Sąd drugiej instancji ustalił, że powód od 1.11.2003 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Działalność polega na detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt, w wyspecjalizowanych sklepach.

W dniu 11.03.2008 r. powodowie złożyli do Banku wniosek o udzielenie kredytu walutowego [...] w wysokości 775 450 zł, w walucie CHF, z przeznaczeniem na refinansowanie i budowę domu jednorodzinnego. Pracownik Banku zapoznał powodów z warunkami udzielania kredytów złotowych i kredytów złotowych waloryzowanych walutą obcą, a także poinformował o skutkach zmiany kursu waluty, tj. o możliwym wzroście kosztów obsługi zaciągniętego kredytu.

W dniu 2.04.2008 r. Bank wydał na rzecz powodów decyzję o udzieleniu kredytu w kwocie 775 450 zł, waloryzowanego CHF, na refinansowanie kredytu hipotecznego (…) i finansowanie kosztów budowy budynku mieszkalno-usługowego (…) oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia PBS. W dniu 3.04.2008 r. powodowie zawarli z Bankiem umowę nr [...] o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „[...]” waloryzowany kursem CHF. Na mocy tej umowy Bank udzielił powodom kredytu na budownictwo mieszkaniowe, z przeznaczeniem środków zgodnie z decyzją z 2.04.2008 r., w kwocie 775 450 zł, waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego (…). Kredyt oprocentowano według zmienn (...)