Instrumenty płatnicze w ograniczonej sieci

Monitor Prawa Bankowego 2023/01 Styczeń

Pismo Urzędu KNF z 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 6 pkt 11 ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych[1] przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności polegającej na świadczeniu usług opartych na instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób i które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) służą posiadaczowi do nabywania towarów lub usług wyłącznie w placówkach wydawców tych instrumentów (art. 6 pkt 11 lit. a) u.u.p.), lub

2) służą posiadaczowi do nabywania towarów lub usług w ramach ograniczonej sieci podmiotów związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów (art. 6 pkt 11 lit. a) u.u.p.; ograniczona sieć akceptacji), lub

3) służą posiadaczowi do nabywania bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług (art. 6 pkt 11 lit. b) u.u.p.; ograniczony asortyment towarów lub rodzaj usług), lub

4) mogą być używane wyłącznie w jednym państwie członkowskim, jeżeli instrumenty takie są dostarczane na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki sektora finansów publicznych, są regulowane ze względu na określone cele społeczne lub podatkowe przez krajowy lub samorządowy organ administracji publicznej i służą do nabycia określonych towarów lub usług od dostawców związanych z wydawcą umową handlową (art. 6 pkt 11 lit. c) u.u.p.).

Zgodnie z art. 6c ust. 1 u.u.p., podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług, o których mowa w art. 6 pkt 11 lit. a) i b) u.u.p. (w szczególności wydawca instr (...)