Oznaczenie wierzytelności chronionej skargą pauliańską

Monitor Prawa Bankowego 2022/12 Grudzień

Wyrok Sądu Najwyższego z 16 września 2021 r. (V CSKP 108/21)

Opis wierzytelności chronionej skargą pauliańską musi być zawarty w żądaniu pozwu.

1. Po sprecyzowaniu powództwa J.G. domagał się uznania za bezskuteczną względem niego umowy z 7.07.2010 r., zmienionej umową z 3.09.2010 r., którą B. sp. z o.o. (dłużnik) sprzedała pozwanej M. sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość objętą księgą wieczystą nr (...) oraz prawo własności wzniesionych na nim budynków.

Wyrokiem z 24.01.2019 r. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z 21.12.2016 r. oddalającego powództwo, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznał za bezskuteczną względem J.G. umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (...) zawartą 7.07.2010 r. przez B. sp. z o.o. z M. sp. z o.o. w celu zaspokojenia przysługujących powodowi względem B. sp. z o.o. licznych, szczegółowo sprecyzowanych wierzytelności (…).

2. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy. W dniu 7.07.2010 r. B. sp. z o.o. sprzedała pozwanej prawo użytkowania wieczystego gruntu (...) za 850 000 zł (…). Zaspokajając wynikający z tej umowy dług z tytułu ceny sprzedaży względem B. sp. z o.o., pozwana uiściła na rzecz Banku kwoty 100 000 zł, 100 000 zł i 695 000 zł w dniach odpowiednio: 14.07.2011 r., 13.12.2011 r. i 25.04.2012 r. Zapłata na rzecz Banku nastąpiła w cel (...)