Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2022/11 Listopad

Wyrok Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. (I CSKP 48/21)

Dopuszczalne jest co do zasady wypowiedzenie umowy zawierające zastrzeżenie, że jego skutek zależy od skorzystania z uprawnienia lub woli wykonującego zobowiązanie, w szczególności gdy zdarzenie zależne polegać ma na spełnieniu lub niespełnieniu określonego świadczenia.

Wyrokiem z 6.06.2017 r. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo Banku S.A. wniesione przeciwko M.G. i zasądził od pozwanej kwotę 101 095,17 zł wraz z odsetkami. Podstawą faktyczną rozstrzygnięcia było ustalenie, że strony łączyła umowa z 25.03.2014 r. o kredyt obrotowo-operacyjny ratalny, udzielony w kwocie 99 964,45 zł, który miał być spłacany w 60 miesięcznych ratach.

Z uwagi na zaległości w spłacie wymagalnych rat powód wzywał pozwaną do zapłaty wymagalnych należności wezwaniami z 19.01.2015 r. i 23.03.2015 r. Ostateczne wezwanie do zapłaty kwoty 7766,41 zł zostało sporządzone 19.05.2015 r. Bezskuteczność wezwań do zapłaty zaległych płatności skutkowała wypowiedzeniem przez powoda umowy w części dotyczącej terminów i warunków spłaty zadłużenia. Pismo z wypowiedzeniem umowy doręczono pozwanej 5.08.2015 r. W jego treści była informacja o skutku wypowiedzenia umowy po upływie 30 dni, liczonych od dnia następnego po doręczeniu pisma. W jego treści powołano się na zadłużenie z tytułu przeterminowanej należności na dzień wypowiedzenia w wysokości 7206,79 zł, wymagalne odsetki umowne w kwocie 3504,54 (...)