Reprezentacja przedsiębiorstwa z zarządem przymusowym

Monitor Prawa Bankowego 2022/10 Październik

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 października 2019 r. (III PZ 15/19)

Zarząd przymusowy z art. 292a § 1 k.p.k. istnieje obok zwykłego zarządu przedsiębiorstwa, a zarządca nie jest uprawniony do reprezentowania pracodawcy w sporze ze zwolnionym pracownikiem.

Wyrokiem z 18.04.2019 r. Sąd Okręgowy w wyniku apelacji powoda J.J. oraz pozwanej I. sp. z o.o. uchylił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego z 21.11.2018 r., zniósł w całości postępowanie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

W sprawie ustalono, że powód J.J. w dniu 17.05.2017 r. został zatrudniony w I. sp. z o.o. na stanowisku prezesa zarządu, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, z miesięcznym wynagrodzeniem początkowo w wysokości 18 000 zł brutto, a od 1.09.2017 r. – w kwocie 30 575,47 zł brutto.

Spółka I., prowadząca przedsiębiorstwo produkcji wyrobów z drobiu, borykała się wówczas z problemami finansowymi i właściciel postawił przed powodem zadanie uzdrowienia jej finansów. W mediach pojawiły się informacje na temat możliwej działalności przestępczej właścicieli spółki, co w niekorzystnym świetle stawiało ją w relacjach z kontrahentami i powodowało, że zaczęli oni wycofywać się z dostaw żywego drobiu, przez co przedsiębiorstwo nie mogło prowadzić produkcji w wymiarze zapewniającym mu rentowność. Powód podjął rozmowy z dostawcami drobiu i sytuacja w zakresie dostaw tego surowca powoli zaczęła się poprawiać. Na dzień 1.12.2017 r. było planowane spotkanie z dostawcami drobiu w miejscowości D., ale z uwagi na małe zainteresowanie dostawców nie doszło do skutku. Z uwagi na to, że spółka wymagała przeprowadzenia szeregu inwestycji i dokapitalizowania, powód rozpoczął poszukiwania inwestora zewnętrznego. Swoje zainteresowanie zgłosił K.P., hodowca drobiu dostarczający go do zakładu pozwanej, którego powód wprowadził w sytuację przedsiębiorstwa, przekaz (...)