Ocena emitenta przez firmy inwestycyjne

Monitor Prawa Bankowego 2022/09 Wrzesień

Pismo Urzędu KNF z 30 marca 2022 r

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oceny emitenta przez firmy inwestycyjne przed rozpoczęciem świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych

Firma inwestycyjna ma obowiązek działać w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów (art. 83c Ustawy o obrocie[1]). Dodatkowo jest zobowiązana do przestrzegania wymogów w zakresie zarządzania produktowego, dlatego „(…) podejmując decyzję o zakresie instrumentów finansowych wyemitowanych lub wystawionych przez tę firmę lub przez inną firmę inwestycyjną, jakie zamierza oferować lub rekomendować albo w inny sposób umożliwiać ich nabycie lub objęcie, oraz o rodzaju usług, jakie zamierza świadczyć, uwzględnia charakter instrumentu finansowego, usługi inwestycyjnej oraz grupy docelowej” (§ 36 ust. 1 Rozporządzenia[2]). Wymogi te mają zastosowanie także w przypadku, gdy firma inwestycyjna oferuje lub rekomenduje albo w inny sposób umożliwia nabycie lub objęcie instrumentów finansowych wyemitowanych lub wystawionych przez podmioty, które nie podlegają przepisom Ustawy o obrocie (§ 36 ust. 2 Rozporządzenia).

Wymogi te mają szczególnie istotne znaczenie w przypadku, gdy firma inwestycyjna świadczy na rzecz klientów detalicznych usługę przyjmowania i przekazywania zleceń lub doradztwa inwestycyjnego, a jednocześnie świadczy na rzecz emitenta usługę oferowania. W przypadku ofert kierowanych wyłącznie do uprawnionych (...)