Wypowiedzenie umowy w formie elektronicznej

Monitor Prawa Bankowego 2022/07-08 Lipiec - Sierpień

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 listopada 2020 r. (V ACa 434/20)

Jeżeli bank sporządził dokument, zawierający oświadczenie woli, wygenerowany elektronicznie (w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 7 ust. 1 p.b.), to dla swej skuteczności winien być on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Bank wniósł o zasądzenie od pozwanego W.K. nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 124 490,69 zł wraz z dalszymi odsetkami (…). W dniu 12.08.2019 r. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił żądanie pozwu. Pozwany wniósł sprzeciw (…).

Wyrokiem z 9.06.2020 r. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego W.K. na rzecz Banku kwotę 95 557,15 zł z odsetkami (…). Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie następujących ustaleń i rozważań.

Strony 10.12.2009 r. zawarły umowę o kredyt gotówkowy nr (...), na podstawie której Bank udzielił W.K. kredytu gotówkowego przeznaczonego na dowolny cel w kwocie 700 000 zł, na okres 120 miesięcy. W § 5 ust. 1 przedmiotowej umowy wskazano, że kredyt jest oprocentowany według obowiązującej w Banku zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, której wysokość jest ustalana jako suma stawki referencyjnej i marży Banku. Marża Banku jest stała w okresie kredytowania i wynosi 4,60 punktów procentowych. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 3M (…).

Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy, kwoty niespłaconych w całości lub w części rat kredytu w terminach określonych w planie spłaty lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5 umowy, stają się następnego dnia po upływie tych terminów zadłużeniem przeterminowanym i wymagalnym. Ustęp 2 stanowi, iż od kwot, o których mowa w ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w spłacie powód nalicza i pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w Banku w okresie utrzymywania się zaległości w spłacie kredytu, dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych po upływie okresu wypowiedzenia w stan natychmiastowej wykonalności. W dniu zawarcia umowy kredytu stopa procentowa dla tych kredytów wynosiła 20% w stosunku rocznym. W ust. 3 wskazano czynniki, które mogą spowodować zmianę tej stopy: 1) zmiana którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieni (...)