Znaczenie dowodowe wydruku z systemu elektronicznego

Monitor Prawa Bankowego 2022/07-08 Lipiec - Sierpień

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 czerwca 2020 r. (I ACa 31/20)

Wydruki stanowią odzwierciedlenie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej i w taki sposób dokumentowanych. Wydruki mają charakter wtórny w stosunku do dokumentu w postaci elektronicznej zawierającego oświadczenie złożone drogą elektroniczną. Wydruki odzwierciedlają wyłącznie jedną warstwę informacji zawartych w dokumencie w postaci elektronicznej – warstwę tekstową, a więc w postaci ciągu danych zapisanych binarnie, dla których odczytania konieczne jest posiadanie urządzenia elektronicznego wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie informatyczne.

Wyrokiem zaocznym z 25.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił w całości powództwo L.N. o zasądzenie od pozwanego J.O. kwoty 107 902,32 zł z odsetkami umownymi i kosztami procesu.

Sąd wyjaśnił, że pozwem z 19.03.2019 r. powód L.N. zażądał zasądzenia kwoty 107 902,32 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP, lecz nie wyższej od odsetek maksymalnych określonych w kodeksie cywilnym. Dla uzasadnienia roszczenia powód powołał się na fakt zawarcia między stronami – za pośrednictwem portalu internetowego (...) oraz w wykupionych wierzytelnościach powstałych na portalu (...) – licznych umów pożyczek, których pozwany miał nie spłacić (…). Sąd jako podstawę faktyczną rozstrzygnięcia sporu przyjął następujące (uznane za udowodnione lub bezsporne) okoliczności faktyczne:

(...) jest to portal internetowy umożliwiający wzajemne pożyczanie oraz inwestowanie pieniędzy pomiędzy internautami. Każdy członek społeczności (...) musi wstępnie dokonać rejestracji w serwisie, mieć ukończone 18 lat oraz posiadać rachunek bankowy. W strukturze przedmiotowego portalu powód L.N. posiadał konto o nazwie (...).

W okresie od 21.12.2014 r. do 20.03.2015 r. system portalu (...) wygenerował 55 formularzy rzekomo udzielonych pozwanemu pożyczek opiewających na drobne kwoty – od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Konsekwencją wygenerowania każdorazowego formularza było wysłanie wiadomości e-mail z adresu (...) pod adres (...). Każda z wiadomości zawierała informację o zakończeniu inwestycji sukcesem oraz załącznik zatytułowany „umowa pożyczki” nieopatrzony podpisami. Sama treść każdego e-maila była opatrzona podpisem (...). System koordynujący funkcjonowanie portalu (...), każdorazowo w dniu wygenerowania formularza pożyczkowego, generował również oświadczenie zatytułowane „Potwierdzenie wykonania przelewu”, opatrzone datą i kwotą zbieżną ze wskazanymi w formularzu „Umowa pożyczki”, a nadto opatrzone nadrukiem „M.M. prezes zarządu", sugerującym naniesienie podpisu pod każdorazowym potwierdzen (...)