Ustalenie tożsamości osób fizycznych

Monitor Prawa Bankowego 2022/07-08 Lipiec - Sierpień

Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 14 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze-czwarte ustawy AML

W związku z przysługującą, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132, ze zm.) – zwanej dalej: „ustawą AML”, kompetencją do udostępniania wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor (...)