Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

Monitor Prawa Bankowego 2022/06 Czerwiec

Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 14 stycznia 2022 r.

W związku z przysługującą, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.  z 2021 r., poz. 1132, ze zm.), dalej: „ustawa AML”, kompetencją do udostępniania wiedzy i&nb (...)