Dostęp Krajowej Administracji Skarbowej do tajemnicy bankowej

Monitor Prawa Bankowego 2022/05 Maj

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 16 września 2020 r. (I SA/Go 212/20)

Przepisy ustawy o KAS stanowią samodzielną i niezależną od art. 182-185 o.p. podstawę prawną do uzyskania stosownych informacji od banków. Organ podatkowy, występując z żądaniem na podstawie ustawy o KAS, nie musi uprzednio zwrócić się do strony postępowania na podstawie art. 183 o.p. o przekazanie przez nią stosownych informacji lub o upoważnienie organu podatkowego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji.

Skarżąca M.U. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z [...] marca 2012 r. uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] października 2019 r. w przedmiocie ustalenia na kwotę 21 282,00 zł zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągany (...)