Zgoda właściciela nieruchomości na przeniesienie hipoteki bankowej

Monitor Prawa Bankowego 2022/05 Maj

Uchwała Sądu Najwyższego z 27 października 2021 r. (III CZP 56/20)

W stanie prawnym obowiązującym przed zmianą art. 95 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe, dokonanej ustawą z 17.01.2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 326), ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej wymagało zgody właściciela nieruchomości tylko wtedy, gdy przewidziano ją w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki. 

Wnioskiem z 29.05.2019 r. Bank A wniósł o dokonanie w dziale IV księgi wieczystej KW nr (…) wykreślenia wpisu wierzyciela hipotecznego Banku X jako uprawnionego z tytułu hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 544 950 zł i wpisanie w jego miejsce wnioskodawcy, wskazując jako podstawę wpisu umowę przeniesienia wierzytelności z 11.04.2018 r.

Postanowieniem z 30.09.2019 r. Sąd Rejonowy, w następstwie wniesienia przez właścicieli nieruchomości (A.D. i T.D.) skargi, utrzymał w mocy wpis referendarza uwzględniający wniosek. Z ustaleń poczynionych przez Sąd pierwszej instancji dotyczących wpisów w dziale IV księgi wieczystej KW nr (…) wynika, że (…) dokonano 19.02.2009 r. wpisu hipoteki kaucyjnej do kwoty 544 950 zł na rzecz Banku X (…). Wnioskiem z 29.05.2019 r. Bank A wniósł o dokonanie zmiany wierzyciela hipotecznego poprzez wykreślenie Banku X i wpisanie w jego miejsce wnioskodawcy, wskazując jako podstawę wpisu umowę przelewu wierzytelności z 11.04.2018 r. Przy wniosku przedstawiono oświadczenia dotychczasowego wierzyciela i nabywcy potwierdzające zawarcie umowy przelewu, nie dołączono zgody właścicieli nieruch (...)