Kara pieniężna za naruszenie obowiązków informacyjnych

Monitor Prawa Bankowego 2022/04 Kwiecień

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2021 r. (II GSK 912/18)

Na gruncie prawa administracyjnego, także kar wymierzanych za naruszenie obowiązków informacyjnych, zamiar ich naruszenia nie jest okolicznością decydującą o odpowiedzialności administracyjnej.

Wyrokiem z 12.10.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S S.A. (dalej: „skarżąca” lub „spółka”) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] października 2016 r. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych. Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że zaskarżoną decyzją z [...] października 2016 r. Komisja utrzymała w mocy decyzję własną z [...] grudnia 2015 r. w przedmiocie nałożenia na spółkę kary pieniężnej w wysokości 800 000 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec stwierdzenia, że spółka:

I. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za 2011 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm., dalej: „u.o.p.”):

1. w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133; dalej: „rozporządzenie”) w zw. z § 12 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” (dalej: „MSR 27”) przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE L nr 320, s. 1, ze zm., dalej: „Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1126/2008”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1254/2012 z 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r.) (Dz.U. UE L nr 360, dalej: „rozporządzenie zmieniające”), poprzez brak objęcia G skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2011 r.,

(...)