Kara pieniężna za przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego

Monitor Prawa Bankowego 2022/04 Kwiecień

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 grudnia 2020 r. (II GSK 968/20)

Przepisy ustawowe określające administracyjną karę pieniężną powinny czynić zadość nakazowi określoności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12.02.2020 r. (VI SA/Wa 2131/19) po rozpoznaniu sprawy ze skargi TFI (dalej: „skarżący” lub „Towarzystwo”) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] sierpnia 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary, działając na podstawie ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, dalej: „p.p.s.a.”), uchylił zaskarżoną decyzję. Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji przyjął następujące ustalenia.

Postanowieniem z 3.03.2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na skarżącą na podstawie art. 228 ust. 2 w zw. z art. 228 ust. 1 ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm., dalej: „u.f.i.”) w związku z podejrzeniem naruszenia przez X art. 93 ust. 1 pkt 5 u.f.i. w związku z przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z ww. przepisu w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r. Przyczyną wszczęcia postępowania były wyniki analizy składu portfela Y oraz Z wydzielonych w ramach X, które wskazywały, że dokonywano błędnej kwalifikacji prawnej instrumentów finansowych nabywanych do portfeli ww. subfunduszy, tj. obligacji wyemitowanych przez podmioty, których papiery wartościowe (akcje) były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu, tj. NewConnect, oraz obligacji wyemitowanych przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, co prowadziło do przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 5 u.f.i. w IV kwartale 2013 r. – IV kwartale 2015 r.

Decyzją z [...] maja 2018 r. KNF nałożyła na stronę karę pieniężną w wysokości 300 000 zł za wskazane naruszenie. Skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (…). Decyzją z [...] sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję z [...] maja 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podtrzymała wyrażone w treści zaskarżonej decyzji z [...] maja 2018 r. stanowisko, że Y i Z wydzielone w ramach X posiadały w swoim portfelu instrumenty dłużne wyemitowane przez podmioty, których akcje zostały wprowadzone na NewConnect, tj. w alternatywnym systemie obrotu, oraz podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, które błędnie kwalifikowano jako instrumenty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b u.f.i. W ocenie KNF były to instrumenty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 u.f.i.

Skarżąca złożyła skargę do WSA w Warszawie, zas (...)