Zastąpienie wskaźnika LIBOR CHF

Monitor Prawa Bankowego 2022/03 Marzec

Wyjaśnienia interpretacyjne Związku Banków Polskich z 9 listopada 2021 r.

Cel

Niniejszy dokument powstał w związku z wątpliwościami i pytaniami członków grupy roboczej ds. wdrażania BMR[1] w bankach działającej w Związku Banków Polskich („ZBP”), które pojawiły się podczas przygotowań banków do wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1847 z 14.10.2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego („rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla LIBOR CHF”)[2].

Przedstawione wyjaśnienia stanowią wyraz dyskusji przeprowadzonej na forum wyżej wskazanej grupy roboczej. Nie stanowią one wyczerpującej interpretacji rozporządzenia wyznaczającego zamiennik dla LIBOR CHF, nie poruszają kwestii technicznych i operacyjnych wynikających z zastosowania ustawowego zamiennika oraz nie odnoszą się do indywidualnych postanowień umownych i wpływu wyznaczenia ustawowego zamiennika na konkretny stosunek umowny.

Informacje podstawowe

Rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla LIBOR CHF zostało wydane na podstawie art. 23b ust. 8 BMR. Rozporządzenie to, w świetle prawa UE, stanowi źródło prawa - akt wykonawczy, o któr (...)