Wypowiedzenie konsumenckiego kredytu rolowanego

Monitor Prawa Bankowego 2022/03 Marzec

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 16 czerwca 2020 r. (III Ca 592/20)

Przepis art. 75c p.b. ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tym samym wypowiedzenie umowy kredytu nie może być konwalidowane poprzez doręczenie pozwanemu odpisu pozwu.

Zaskarżonym wyrokiem z 18.12.2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w sprawie o sygn. akt I C 132/19 z powództwa Banku przeciwko B.O. o zapłatę oddalił powództwo. Powyższy wyrok zaskarżyła w całości apelacją strona powodowa.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest bezzasadna i jako taka podlegała oddaleniu (…). Sąd Okręgowy podziela zapatrywania Sądu Rejonowego w odniesieniu do ustalenia, iż w przedmiotowej sprawie z uwagi na charakter zawartej pomiędzy stronami umowy kredytu odnawialnego należało sklasyfikować go jako kredyt rolowany, który polegał na zawarciu umowy z pozwanym na czas określony, tj. 12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. Jak słusznie Sąd pierwszej instancji zauważył, w tego rodzaju umowach zastosowanie zn (...)