Numer umowy kredytowej jako dana osobowa

Monitor Prawa Bankowego 2022/02 Luty

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 kwietnia 2021 r. (II SA/Wa 1865/20)

Numer umowy kredytowej przekazany przez bank ubezpieczycielowi nie stanowi danej osobowej kredytobiorcy, gdy na tej podstawie ubezpieczyciel nie jest w stanie określić tożsamości kredytobiorcy.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z [...] lipca 2020 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 22 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, ze zm., dalej: „u.o.d.o. z 1997 r.”), art. 160 ust. 1-3 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, dalej: „u.o.d.o. z 2018 r.”) oraz art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 57 ust. 1 lit. a i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L nr 119, s. 1, ze zm., dalej: „RODO”), utrzymał w mocy decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] grudnia 2017 r. sygn. [...] w przedmiocie nakazania Towarzystwu Ubezpieczeń [...] S.A. (dalej: „TU”) usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych M.K. i L.K., poprzez zaprzestanie przetwarzania ich danych osobowych w zakresie numeru umowy kredytowej nr [...] z [...] marca 2008 r. zawartej przez nich z Bankiem [...] S.A. (dalej: „Bank”). Decyzje powyższe zostały wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (aktualnie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dalej: „GIODO”), wpłynęła skarga M. i L.K. na przetwarzanie ich danych osobowych przez TU oraz Bank. Skarżący w treści skargi wskazali, że podpisali z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny nr [...], a jednym z zabezpieczeń tego kredytu jest tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). W trakcie okresu drugiej składki ubezpieczeniowej Bank niezgodnie z zapisami umowy, tzn. bez ich zgody oraz bez poinformowania, przekazał ich dane osobowe do TU, tymczasem w umowie kredytowej jest zapis mówiący o tym, że to ubezpieczenie będzie przekazywane przez Bank do Towarzystwa Ubezpieczeniowego [...] S.A. (a nie TU).

W toku postępowania przed GIODO Bank w piśmie z [...] października 2017 r. wyjaśnił, że przetwarza dane osobowe M. i L.K. w ramach realizacji umowy o kredyt hipoteczny nr [...]. Dane osobowe skarżących przetwarzane są w zbiorze o nazwie „Klienci Banku”. W przypadku kredytu skarżących, w ramach pierwszego 36-miesięcznego, jak i obecnego okresu ubezpieczenia, ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego świadczyło/świadczy Towarzystwo Ubezpieczeniowe [...] S.A. Natomiast w okresie obejmującym drugi 36-miesięczny (...)